Home Hình 2. Tỉ lệ sống của ung thư bàng quang ở những bệnh nhân từ 15-99 tuổi sau chẩn đoán 1 năm – 5 năm – 10 năm tại Anh, nghiên cứu tiến hành từ năm 2013-2017 Hình 2. Tỉ lệ sống của ung thư bàng quang ở những bệnh nhân từ 15-99 tuổi sau chẩn đoán 1 năm - 5 năm - 10 năm tại Anh, nghiên cứu tiến hành từ năm 2013-2017

Hình 2. Tỉ lệ sống của ung thư bàng quang ở những bệnh nhân từ 15-99 tuổi sau chẩn đoán 1 năm – 5 năm – 10 năm tại Anh, nghiên cứu tiến hành từ năm 2013-2017

Hình 1. Phân loại ung thư bàng quang