[cq_vc_ribbon image=”742″ openimageas=”link” imagelink=”url:https%3A%2F%2Fruybangtim.com%2Fruy-bang-tim-la-mot-to-chuc-phi-loi-nhuan-ve-phong-chong-ung-thu%2F|title:Ruy%20B%C4%83ng%20T%C3%ADm%20l%C3%A0%20ai|” label=”Ruy Băng Tím là ai” position=”left1″ ribbonlink=”url:https%3A%2F%2Fruybangtim.com%2Fve-chung-toi%2Fgioi-thieu-ve-ruy-bang-tim%2Fruy-bang-tim-la-mot-to-chuc-phi-loi-nhuan-ve-phong-chong-ung-thu%2F||” ribbonbg=”#af1185″ ribboncolor=”#ffffff” extra_class=”Ribbon-block”]Tên gọi Ruy Băng Tím xuất phát từ biểu tượng Lavender Ribbon, được cả thế giới đồng ý làm biểu trưng …[/cq_vc_ribbon][cq_vc_ribbon image=”745″ openimageas=”link” imagelink=”url:https%3A%2F%2Fruybangtim.com%2F5-nguyen-tac-co-ban-trong-an-uong-phong-ung-thu%2F|title:5%20nguy%C3%AAn%20t%E1%BA%AFc%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n%20trong%20%C4%83n%20u%E1%BB%91ng%20ph%C3%B2ng%20ung%20th%C6%B0|” label=”5 nguyên tắc cơ bản trong ăn uống phòng ung thư” position=”left1″ ribbonbg=”#af1185″ ribboncolor=”#ffffff” extra_class=”Ribbon-block”]Ngưng lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, vì bạn không thể thay đổi hiện trạng ngay được. Hãy lo lắng về thói quen ăn uống …[/cq_vc_ribbon]
[cq_vc_ribbon image=”743″ openimageas=”link” imagelink=”url:https%3A%2F%2Fruybangtim.com%2Fung-thu-la-gi%2F%20|title:Ung%20th%C6%B0%20l%C3%A0%20g%C3%AC|” label=”Ung thư là gì” position=”right1″ ribbonbg=”#af1185″ ribboncolor=”#ffffff” extra_class=”Ribbon-block”]Chúng ta thường coi “ung thư” như một bệnh duy nhất. Nhưng thật ra, điều này không đúng. Ung thư là từ để chỉ …[/cq_vc_ribbon][cq_vc_ribbon image=”746″ openimageas=”link” imagelink=”url:https%3A%2F%2Fruybangtim.com%2Ftoi-nen-lam-gi-de-khong-bi-ung-thu-trong-20-nam-nua%2F|title:T%C3%B4i%20n%C3%AAn%20l%C3%A0m%20g%C3%AC%20%C4%91%E1%BB%83%20kh%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20ung%20th%C6%B0%20trong%2020%20n%C4%83m%20n%E1%BB%AFa%3F|” label=”Tôi nên làm gì để không bị ung thư trong 20 năm nữa?” position=”right1″ ribbonbg=”#af1185″ ribboncolor=”#ffffff” extra_class=”Ribbon-block”]Tiến sĩ Bác sĩ William G. Nelson, Giám đốc Trung tâm Ung thư Kimmel, thuộc Đại học Johns Hopkins đã trả lời câu hỏi …[/cq_vc_ribbon]
[uxb_blog_posts categories=”2″ max_item=”3″ blog_style=”list” meta_info_display=”date,author,comment” order=”DESC”]
[uxb_blog_posts categories=”108″ max_item=”3″ blog_style=”list” meta_info_display=”date,author,comment” order=”DESC”]
[pw_vc_box pw_excerpt_length=”20″ pw_box_type=”layout3″ pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_left_size=”0″ pw_item_border_size=”0″ pw_item_border_color=”#ffffff” pw_back_color=”#ffffff” pw_item_back_color=”#ffffff” pw_thumb_border_color=”#ffffff” pw_title_font_family=”inherit” pw_link_color=”#222222″ pw_link_hover_color=”#5a89b7″ pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_readmore_translate=”Xem chi tiết ” pw_query=”size:4|order_by:date|post_type:post|categories:147″]
[uxb_blog_posts categories=”140″ max_item=”3″ blog_style=”list” meta_info_display=”date,author,comment” order=”DESC”]
[uxb_blog_posts categories=”144″ max_item=”3″ blog_style=”list” meta_info_display=”date,author,comment” order=”DESC”]
[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”9″ style=”pagination” items_per_page=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_03_left” arrows_color=”violet” paging_color=”violet” grid_id=”vc_gid:1462383225101-9e6053b5-7897-4″ taxonomies=”157″]
[uxb_heading text=”Mọi người đang bàn luận gì hàng ngày trên Ruy Băng Tím” alignment=”h-center” has_line=”true” css_animation=”appear” extra_class=”h-title”]